Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

WomensLux

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WomensLux zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing tenzij WomensLux zich schriftelijk met andere Voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van WomensLux zijn vrijblijvend. WomensLux behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gedane aanbieding zonder opgaaf van redenen terug te trekken, de prijzen te wijzigen (in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is) of aanvullende condities neer te leggen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door WomensLux. WomensLux is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt WomensLux dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW. Type- en invoerfouten voorbehouden.

3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij geen kosten in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling.

3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten vermeld, inclusief eventuele verzendkosten. Betaling kan geschieden door middel van Creditcard (Mastercard en Visa) of iDEAL doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor deze online betalingen worden geen extra kosten berekend.

 

Artikel 4. Levering

4.1 Binnen Nederland: We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. Wij versturen alles via PostNL.

Buiten Nederland: We verzenden alle bestellingen uiterlijk 1 dag na ontvangst van de betaling naar het aangegeven afleveradres. De keuze van de vervoerder is afhankelijk van het land van bestemming. In principe worden pakketten alleen afgeleverd met handtekening voor ontvangst van de geadresseerde. Mocht aflevering niet lukken, dan treedt de vervoerder in overleg over een alternatieve wijze van bezorging.

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Artikel 5. Garantie en retouren

5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel daar desondanks niet aan voldoen omdat het gebreken vertoont, dan kunt u binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling een beroep doen op garantie. U dient dit te melden via info@ Womenslux.com.

Indien binnen deze termijn door WomensLux geen schriftelijke reclamaties zijn ontvangen, wordt WomensLux geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

5.2 Wij trachten een eventueel probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de klacht wordt erkend zullen we een oplossing voorstellen. Mocht de voorgestelde oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 3 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan u worden teruggestort (via creditcard- maatschappij dan wel rechtstreeks).

Deze garantie vervalt wanneer:

  1. het product gedragen en/of gewassen is,
  2. u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen,
  3. de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd
  4. de wasvoorschriften en/of labels ontbreken.

5.3 Indien een product niet bevalt dan heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan WomensLux te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd, in originele verpakking is en het product niet gedragen en/of gewassen is. De kosten van retour zenden komen voor uw rekening. WomensLux zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag terugstorten via het betaalkanaal dat is gebruikt bij de bestelling.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van WomensLux en van het personeel en de producten van WomensLux voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. WomensLux is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 WomensLux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van WomensLux.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van WomensLux jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan WomensLux verschuldigd is en betaald heeft.

6.4 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en WomensLux, dan wel tussen WomensLux en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en WomensLux, is WomensLux niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van WomensLux.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 WomensLux heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat WomensLux gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan WomensLux kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 8. Privacy

8.1 WomensLux respecteert de privacy van haar klanten en houdt zich aan wettelijke voorschriften zoals die in Nederland gelden.

8.2 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan WomensLux bij bestelling opgave doet van een adres, is WomensLux gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan WomensLux schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door WomensLux gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat WomensLux deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met WomensLux in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door WomensLux vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 WomensLux is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.